ORDNINGSREGLER

Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Markisens antogs vid den konstituerande föreningsstämman den 15 augusti 1985. (Som stöd för stadgarna finns dessutom Bostadsrättslagen, som med förarbeten och olika rättsprocesser förtydligar annat.) Några punkter har under åren justerats eller tillkommit. En del av det som finns stadgat är dock väl allmänt hållet och kan vara svårt att förhålla sig till i vardagen. Därför är det befogat att upprätta ordningsföreskrifter som förtydligar hur vi i detta hus bör bete oss gentemot föreningen och varandra. Ytterligare information går att läsa på bostadsrättsorganisationen SBC:s hemsida. www.sbc.se. Där finns svar på ett antal av de vanligaste frågorna man som enskild medlem i en bostadsrättförening ofta har.

 

Rättigheter och skyldigheter 

Till att börja med äger man inte sin bostadsrätt utan föreningen upplåter lägenheten till bostadsrättshavaren för obegränsad tid. I praktiken innebär detta att man har relativt stor frihet att göra om sin lägenhet och sälja den – men inte helt utan samråd med föreningen. Man kan till exempel inte överlåta lägenheten utan att föreningen har godkänt den nya innehavaren (§ 6 i stadgarna), man kan inte hyra ut i andra hand som man vill (§ 17-18 i stadgarna) och man kan inte bygga om sin lägenhet hur som helst (§ 13-15 i stadgarna). 

 

Vi vill göra det tydligt att syftet ska vara att bostadsrättshavarens friheten att göra vad hen vill med sin lägenhet ska vara så stor som möjligt – men det får inte inverka negativt på övriga som bor i huset. 

 

Bostadsrättshavarens ansvar för sin lägenhet beskrivs relativt utförligt i § 13-16 i föreningens stadgar. Kontakta alltid styrelsen inför planering av ombyggnationer i lägenheten. Du kanske behöver få ett tillstånd innan ombyggnationen påbörjas.

 

Alla lägenhetsdörrar tillhör föreningen och får därför inte avlägsnas, däremot ansvarar lägenhetsinnehavaren för allt som tillhör dörrarna, så behöver man tex byta lås är det en kostnad man får står för själv. 

 

Betalningar och Avgifter 

Betalningar av avgifter till föreningen skall göras enligt stadgarna, § 5. I princip medges inga överträdelser eller undantag. Betalningstillfällena skall efterlevas. 

 

På grund av den tid det ibland kan ta för överföringar mellan konton att bli verkställda av banker uppstår emellanåt korta betalningsförseningar. Detta leder normalt inte till någon aktion från föreningen. Men vid upprepade och mer betydande förseningar kommer föreningen dock vidta de åtgärder som anges i Bostadsrättslagen. Styrelsen får utan föreningsstämmans hörande vidta sådana åtgärder. 

 

Som betydande betalningsförsening räknas då betalning av huvuddelen av avgift inte erhållits på föreningens anvisade konto 10-14 dagar (beroende på eventuella helgdagar) efter förfallodag.      

 

Särskilda projekt i huset 

Om föreningen - i demokratisk ordning - beslutar om att man tillsammans ska utföra något som annars skulle kräva att man lejer arbetskraft utifrån, deltar alla som har möjlighet. Den som inte har möjlighet att delta meddelar detta i god tid. 

Kort sagt: vi ställer upp för varandra.

 

 

Andrahandsupplåtelser

Föreningen strävar efter homogenitet i beståndet av bostadsrätthavare och hyresgäster. Det målet är vägledande vid bedömningen om andrahandsuthyrning skall tillåtas eller inte. 

 

Skälet till att hålla målet är att det på goda grunder kan antas att ordningen i huset blir bättre och störningarna mindre om omsättningen på bostadrätthavare och hyresgäster är låg. Vi menar också att trivseln för boendekollektivet blir högre om så många som möjligt värnar om fastigheten och respekterar sina grannar. 

 

Det innebär i sig inte att det finns något självändamål för föreningen att ställa sig negativ till andrahandsuthyrning – även om uthyrningar i praktiken innebär en ökad risk för störningar och att en god ordning inte lika säkert kan upprätthållas. Skäl för andrahandsuthyrning kan exempelvis vara arbeteeller studier på annan ort under en period eller tidsbegränsat provboende.

 

Principen som gäller är att bostadsrättsinnehavaren utan särskilda skäl ska ha rätt till att hyra ut sin lägenhet under en 12-månadersperiod. Upprepade sådana uthyrningar godkänns endast om väl avvägda skäl finns. I de fallen skall styrelsen bedöma skälen för uthyrning och även vem som hyr lägenheten. 

 

Vid uthyrning - även för kortare tid - ska föreningens styrelse underrättas i god tid, som huvudregel minst en månad innan uthyrningen skall börja. Föreningens styrelse har rätt att besluta i dessa frågor utan att höra med föreningsstämman. Styrelsen ska regelmässigt före sitt beslut ta in relevant information om den tilltänkta hyresgästen. Om sådan information inte kan fås eller om informationen som erhålls inte är tillfredställande, har styrelsen rätt att neka uthyrning till hyresgästen. Godkännande om generell uthyrning utan angivande av särskild fysisk person ges inte. Inte heller kortare uthyrhyrningar såsom Air-bnb.

 

 

Städning

1 gång om året grovstädar vi fastigheten och gården. Det innebär att vi röjer vind, källare och andra gemensamma utrymmen. 

 

De som hyr ut sin lägenhet i andra hand ansvarar för att någon från lägenheten deltar i städningen. 

 

Tvättstugan

I tvättstugan finns två stora tvättmaskiner, en stor torktumlare, ett stort och ett mindre torkskåp och en mangel.

  • Tvättstugan går att boka enligt lista mellan 07:00 och 22:00. 
  • Tvättning får påbörjas tidigast kl 07:00 och ska vara avslutad senast kl 22:00. 
  • Torkskåp och torktumlare ska vara tomma när nästa bokad tid påbörjas. 
  • Den som inte börjat tvätta en timme efter bokad tid har förverkat sin tvättid. 
  • Alla som tvättar ska i tvättstugan skriva upp sig på tvättlistan, även de som tagit över någon annans tid. 
  • Bokade tvättider ska respekteras och man städar och rensar torktumlarens filter efter sig.
  • Man får bara boka sig för ett pass åt gången 

 

Var rädd om maskinerna och följ de anvisningar som finns för respektive maskin.

 

 

 

Trivsel i huset 

*Speciell hänsyn till husets invånare på kvällar och nätter tar man mellan kl 22:30 och 08:00. Ljudvolymen ska då sänkas generellt, inklusive i trapphuset. 
Ljud på innergården stör heller inte bara de boende i det egna huset utan även boende i husen runtomkring. Utan att ge exakta pekpinnar så är det omtanke om sina grannar i huset som gäller. 
Om du planerar en bjudning som kommer pågå längre än till 22:30 så kan det vara lämpligt att förbereda grannarna på detta. Du blir även ansvarig för att gästerna lämnar huset utan att föra alltför mycket oväsen och utan att skräpa ner i trapphuset på vägen ut.
Påbörja inte renoveringar eller ljudliga arbeten i lägenheten före kl 8.00.

 

*Samtliga dörrar in till huset från gatan och från innergården skall hållas stängda. Den som går ut eller in ansvarar för att dörren går igen efter att den har öppnats.

 

*Namnbyte på egen ytterdörr ombesörjs av bostadsinnehavaren. Kontakta styrelsen för namnbyte i tavlan i trappuppgången.

 

*Koden till porten bytes med jämna mellanrum då styrelsen finner det lämpligt. Vid byte informeras medlemmarna i god tid.

 

*Vi vill påminna om vår gemensamma skyldighet att ha brandvarnare i samtliga lägenheter. Vi ber därför den som saknar brandvarnare att vända sig till styrelsen, så ombesörjer vi inköp.

 

*Cyklar ska förvaras i cykelskjulet. Cyklar får inte ställas på gatan, på gården där de står i vägen eller i trapphuset. Cyklar som inte längre används ska inte uppta plats i skjulet. En cykelupprensning görs varje år.

 

*Barnvagnar hänvisas till barnvagnsförrådet i källaren eller den egna lägenheten. Tänk på att fälla upp barnvagnsrampen efter användning.

 

*Rökning i trapphuset, barnvagnsförrådet, vinden, tvättstugan eller andra allmänna inomhusutrymmen är förbjuden! Fimpar tas om hand av fimparen själv och hör inte hemma på gatan, innergården eller något annat allmänt utrymme. "Färska" fimpar får inte slängas i sopnedkastet pga brandrisk, även om de för ögat tycks vara ordentligt släckta.

 

*Normalt hushållsavfall kan slängas i sopnedkasten, men inget annat. Det är viktigt att soppåsen försluts ordentligt innan den slängs ned i sopnedkastet. Skymmande varor får absolut inte slängas i sopnedkasten då dessa lätt fastnar.Avfall/skräp får inte kastas eller förvaras i trappuppgångar, hiss, tvättstuga, innergård eller något av de andra allmänna utrymmena.

 

*Återvinningsstation finns vid Zinkensdamms stadion för kartong (även pizzakartong), papper, batterier, metallburkar, glas och plast. En container hyrs av bostadsrättsföreningen för att dess medlemmar ska kunna slänga "normal mängd" grovsopor två gånger per år. Vid behov att slänga större mängder grovsopor (tex vid utrivning av kök eller badrum) så ansvarar du själv för bortforsling av materialet. I dessa fall och under tider då container inte är på plats så hänvisas du att slänga el och grovsopor på någon av Stockholms återvinningscentraler (finnes bland annat i Bromma och vid Vanadisberget). 

 

*Matkvarnar och balkongernas golv ska av lägenhetsinnehavaren underhållas för bäst hållbarhet och livslängd.

 

*Kakelugnar får inte plockas ner. 

 

 

Övrigt

För övrig information om t.ex. parkering, barnomsorg eller grovsopor, besök http://www.stockholm.se/ Känn dig också välkommen att ställa dina frågor till Brf Markisens styrelse i kommentatorsfältet nedan.

Comments